Grains of Love
Hạt Gạo Yêu Thương
Cases with sponsor received, Sincerely thanks!
Danh sách đã được giúp đỡ. Xin tri ân!

Case #GWC-P17-00071
Thi Hanh, 67 years old

Thi Hanh, 67 years old and her husband is 78 years old. Every day they collect dried cow manure and sell to the gardener to use as plan fertilizer . They earned about .70 cents per day by selling cow manure

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Apr 30, 2018
Sponsors: Mrs. Hai Hensy Auto Repair
Hồ sơ số: GWC-P17-00071
Thị Hạnh 67 tuổi

Thị Hạnh 67 tuổi và chồng bà 78 tuổi . Đồng Nai. Mắt bà bị mờ nhưng hằng ngày bà phụ ông đi lượm phân bò khô bán lấy tiền mua gạo. Mỗi ngày được 15 ngàn đồng

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 30/04/2018
Nhà tài trợ: Mrs. Hai Hensy Auto Repair


Case #GWC-P17-00068
Nguyen Thi Tam, 71

Nguyen Thi Tam Khanh Hoa, Ninh Hoa For many years people called her “beggar lady”. She lives alone and earns her living by asking for money or food at the street market. She suffers from leprosy but not infectious to others. She is carrying a huge tumor in the buttocks and the doctor tell her she must come to the hospital to have it remove but she have no choice but continue suffer because she can’t afford the cost. Please support her Today!

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jun 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Mỹ Dung Nguyễn
Hồ sơ số: GWC-P17-00068
Nguyễn Thị Tám, 71

Nguyễn Thị Tám Khánh Hòa, Ninh Hòa Bà sống một mình và hàng ngày bà đi ăn xin ngoài chợ kiếm tiền mua gạo. Bà bị phong cùi nhưng không lây cho người khác. Hiện tại bà đang mang một khối u rất lớn ở mông và khối u càng ngày càng lớn nhưng bà nói bà không có tiền để mổ nên đành chịu vậy.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/06/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Mỹ Dung Nguyễn


Case #GWC-P17-00063
Mrs. Bina Barua Age: 56, Widows

My name is Bina Barua. I am widow. I have 3 daughters and they all get married and living with their families in different area, they all so poor so they can’t help me. I am very sick and not able take care myself. I don't have any income sources. After I heard your project and generous plan to supporting us I felt in love and hope for better living. I need you support and help. Please help me and give me chances to live. Thank you so much.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Vincent Tran
Hồ sơ số: GWC-P17-00063
Bà Bina Barua, 56 - Góa phụ

Tên tôi là Bina Barua. Tôi góa bụa. Tôi có 3 con gái và tất cả chúng đều kết hôn và sống cùng gia đình ở những khu vực khác nhau, chúng đều nghèo đến nỗi không thể giúp tôi. Tôi rất đau ốm và không thể tự chăm sóc bản thân. Tôi không có nguồn thu nhập. Tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi và cho tôi tin vào tình thuơng yêu và hy vọng cuộc sống. Tôi cần bạn hỗ trợ và giúp đỡ. Xin hãy giúp tôi và cho tôi cơ hội sống. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Vincent Tran


Case #GWC-P17-00062
Mr. Shapon Barua Age: 45

My name is Shapon Barua. In my family we are 5 members, my wife, 3 children and me. I have two daughters and 1 son. They are 15, 10 and 8 years old. One of my daughters living in the orphanage due to I can’t effort to take care family and their education. My house burn down few years ago and I am homeless now. I am just a normal daily labor and it’s very difficult to taking care for all my children. I want to send my children to school and educate them but I can’t afford it. We are suffering to have our daily meal. Please support me and give a chance so my children can go to school Thank you so much for your kindness.

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Dominic & Luca Phùng
Hồ sơ số: GWC-P17-00062
Anh Shapon Barua, 45

Tôi tên là Shapon Barua. Trong gia đình tôi có 5 thành viên, vợ tôi, 3 đứa con và tôi. Tôi có hai con gái và 1 con trai. Họ là 15, 10 và 8 tuổi. Một cô con gái nhỏ của tôi phải sống trong trại trẻ mồ côi vì tôi không thể nuôi nổi. Ngôi nhà của tôi bị cháy vài năm trước và bây giờ tôi là người vô gia cư. Tôi chỉ là một lao động bình thường hàng ngày và rất khó để chăm sóc cho tất cả các con của tôi. Tôi muốn gửi con đến trường và giáo dục chúng nhưng tôi không có khả năng. Chúng tôi đang rất thiếu thốn bữa ăn hàng ngày. Xin hãy hỗ trợ tôi và cho cơ hội để con tôi có thể đến trường. Cảm ơn bạn rất nhiều vì lòng tốt của bạn.

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Dominic & Luca Phùng


Case #GWC-P17-00061
Mr. Rupom Barua, Age: 65

Second time Stroke & Heart Disease My name is Rupom Barua. I used to be a main income earning for my family. We have 4 members in my family. I had my second-time stroke and survive from death second time already. Now I can’t work anymore and I am life time sick with heart disease for long time. I am very poor and having very difficult time to live in daily life. Please help and support me and my family. Thank you very much.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Kayla Nguyen
Hồ sơ số: GWC-P17-00061
Anh Rupom Barua, 65

Đột quỵ & bệnh tim Tên tôi là Rupom Barua. Tôi từng là một nguồn thu nhập chính cho gia đình tôi. Chúng tôi có 4 thành viên trong gia đình tôi. Tôi bị đột quỵ lần thứ hai vào năm ngoái và rất may mắn được sống sót. Bây giờ tôi không thể làm việc được nữa. Chúng tôi hiện tại rất nghèo khổ và rất khó khăn để sống trong cuộc sống hàng ngày. Xin hãy giúp đỡ và ủng hộ tôi và gia đình của tôi. Cảm ơn nhiều.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Kayla Nguyen


Case #GWC-P17-00059
Miss. Patu Barua

Age: 64 Single, Never Married Cardiovascular Disease My name is Patu Barua. I am a single woman and I don’t have any family or children. My parents are died long time ago. I am very sick now with long time heart problems. I don’t have any income and due to my health issue I can’t work anymore. I need you support and help. Please help me to survive. Thank you so much.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Maggie Tran
Hồ sơ số: GWC-P17-00059
Cô Patu Barua

Tuổi: 64 Độc thân, Chưa bao giờ kết hôn Bệnh tim mạch Tôi tên là Patu Barua. Tôi là một phụ nữ độc thân và tôi không có gia đình hoặc con cái. Cha mẹ tôi đã chết cách đây rất lâu. Tôi đang rất đau ốm với những vấn đề về tim. Tôi không có thu nhập và do vấn đề sức khoẻ của tôi, tôi không thể làm việc nữa. Tôi cần bạn hỗ trợ và giúp đỡ. Xin hãy giúp tôi sống sót. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Maggie Tran


Case #GWC-P17-00058
Trương Văn Tèo, 1986

Teo is blind and his wife with disabilities in the legs, the couples selling lotteries tickets on the street to raise two young age children.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Apr 30, 2018
Sponsors: Mr. Bình Quách
Hồ sơ số: GWC-P17-00058
Trương Văn Tèo, sinh năm 1986,

địa chỉ: xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, vợ bị tật ở chân, 2 vợ chồng bán vé số nuôi 2 con nhỏ.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 30/04/2018
Nhà tài trợ: Mr. Bình Quách


Case #GWC-P17-00057
Trinh Thuy Van, 1966. BLIND

Both husband and wife are blind with 1 child. They are selling lottery tickets at the market.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jun 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Mỹ Dung Nguyễn
Hồ sơ số: GWC-P17-00057
Trịnh Thúy Vân, sinh năm 1966,

địa chỉ: phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hai vợ chồng bị mù 2 mắt, nuôi con đang học lớp 8.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/06/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Mỹ Dung Nguyễn


Case #GWC-P17-00056
Tran Thanh Tuyen

Tran Thanh Tuyen, born in 2010. She is blind from birth Both of her parents are fisherman with a very limited income.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Anh Hân & Chị Thu
Hồ sơ số: GWC-P17-00056
Trần Thanh Tuyền

Trần Thanh Tuyền, sinh năm 2010, địa chỉ: xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, cha mẹ làm nghề đánh cá.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Anh Hân & Chị Thu


Case #GWC-P17-00054
Nguyen Van Hai, 1938

Blind, diabetes, stroke and living alone. His next door neighbor is helping him with daily meal but they are no better. So often both of them are starving together

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Chị Bảo Phượng & Anh Thanh Phong
Hồ sơ số: GWC-P17-00054
Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1938,

địa chỉ: phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, bệnh tiểu đường, tai biến, sống neo đơn.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Chị Bảo Phượng & Anh Thanh Phong


Case #GWC-P17-00053
Nguyen Thi Thieng

Nguyen Thi Thieng, born in 1942, Blind, seizures, her only son was born with heart disease . She goes door to ddor everyday to beg for food

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: chị Yến Tôn
Hồ sơ số: GWC-P17-00053
Nguyễn Thị Thiềng, sinh năm 1942,

địa chỉ: xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, bệnh tai biến, con trai bị bệnh tim, không thể làm việc nặng. 2 mẹ con sống nương dựa hàng xóm

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: chị Yến Tôn


Case #GWC-P17-00049
Nguyen Lê Duy Khang

My Tho, Tien Giang Province. The family has three blind people – the baby and the two uncles.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Anh Sơn Phạm
Hồ sơ số: GWC-P17-00049
Nguyễn Lê Duy Khang, sinh năm 2016,

địa chỉ: phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bé bị mù 2 mắt, cha chạy xe ba bánh, gia đình có 3 người mù (bé và hai người cậu).

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Anh Sơn Phạm


Case #GWC-P17-00044
Lê Nguyễn Tuyết Vy, 2008. BLIND

Blind and suffering from a mental illness, Lê Nguyễn Tuyết Vy's parents abandoned her at an orphanage. Rescued by her grandma, today she sells lottery tickets on the street to help maintain herself and her grandma, who is suffering from tuberculosis.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jun 01, 2017
End date: Nov 30, 2017
Sponsors: Bác Quế + Ken
Hồ sơ số: GWC-P17-00044
Lê Nguyễn Tuyết Vy, sinh năm 2008

địa chỉ: phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, bị tâm thần, cha mẹ bỏ, ở với bà nội bị bệnh lao làm nghề bán vé số.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/06/2017
Chấm dứt: 30/11/2017
Nhà tài trợ: Bác Quế + Ken


Case #GWC-P17-00041
Doan Thanh Mai Hieu, born in 2013

My Tho, Tien Giang Province. The family has two blind people, Mai and her grandpa. Both parents are work in a goats farm earning as little as $5/day

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Anh An & Chị Diễm
Hồ sơ số: GWC-P17-00041
Đoàn Thanh Mai Hiếu, sinh năm 2013

địa chỉ: phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Gia đình có 2 người mù (bé và ông nội), cha mẹ làm nghề ở đợ nuôi dê cho chủ.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Anh An & Chị Diễm


Case #GWC-P17-00037
Nguyễn Thị Nhành, 69

Nguyễn Thị Nhành - Tien Giang Province. Paralyzed & Blind living alone

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Apr 30, 2018
Sponsors: Evan Vuong
Hồ sơ số: GWC-P17-00037
Nguyễn Thị Nhành, 69

Nguyễn Thị Nhành, 69 - xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị liệt 2 chân và mù, sống neo đơn không gia đình

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 30/04/2018
Nhà tài trợ: Evan Vuong


Case #GWC-P17-00036
Hoàng Thị Mập, 71 - Binh Thuan Province

She live in a little hut with no water and food.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Jan 01, 2018
Sponsors: Thanh (Vivien Tran)
Hồ sơ số: GWC-P17-00036
Hoàng Thị Mập, 71 - Binh Thuan Province

She live in a little hut with no water and food.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 01/01/2018
Nhà tài trợ: Thanh (Vivien Tran)


Case #GWC-P17-00035
Thạch thị Tốt, 83 - Soc Trang Province

Very poor with no family.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2018
Sponsors: Chị Trinh Đỗ
Hồ sơ số: GWC-P17-00035
Thạch thị Tốt, 83 - Soc Trang Province

Very poor with no family.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2018
Nhà tài trợ: Chị Trinh Đỗ


Case #GWC-P17-00034
Lâm thị Phôn, 70, Soc Trang Province

She goes doors to doors begging for food

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Jan 01, 2018
Sponsors: Marci Tran
Hồ sơ số: GWC-P17-00034
Lâm thị Phôn, Kế Sách, Sóc Trăng, 70

Bà Phôn sống một mình không chồng con. Hàng ngày đi làm mướn phụ giúp hàng xóm để có cơm ăn

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 01/01/2018
Nhà tài trợ: Marci Tran


Case #GWC-P17-00033
Nguyễn Thị Tư

Tien Giang Province

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Feb 01, 2017
End date: Feb 28, 2018
Sponsors: Mr. & Mrs. Diệp Ngụy & Phước Kwok
Hồ sơ số: GWC-P17-00033
Nguyễn Thị Tư

Tien Giang Province

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/02/2017
Chấm dứt: 28/02/2018
Nhà tài trợ: Mr. & Mrs. Diệp Ngụy & Phước Kwok


Case #GWC-P17-00032
Nguyễn hữu Phước, 82

Soc Trang Province

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Mar 31, 2018
Sponsors: Niki Kwok & Kit Phun
Hồ sơ số: GWC-P17-00032
Nguyễn hữu Phước, 82

Soc Trang Province

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/03/2018
Nhà tài trợ: Niki Kwok & Kit Phun


Case #GWC-P17-00031
Huỳnh Thị Tư , 71

Kế Sách, Sóc Trăng

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Alexus & Andrew Do
Hồ sơ số: GWC-P17-00031
Huỳnh Thị Tư ( bị mù)

Huỳnh thị Tư 71 tuổi, bị mù hàng ngày đi ăn xin ngoài chợ

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Alexus & Andrew Do


Case #GWC-P17-00026
Phan Thị Chước 80

80 years old mom take care of 50 years old disabilities daughter

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Apr 30, 2018
Sponsors: Dominic & Luca Phùng
Hồ sơ số: GWC-P17-00026
Phan Thị Chước 80

Mẹ 80 tuổi nuôi con gái 50 tuổi tàn tật

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 30/04/2018
Nhà tài trợ: Dominic & Luca Phùng


Case #GWC-P17-00025
Ngô Đình Mỹ, 64 - Disability

Ninh Hòa, Nha Trang

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Mar 31, 2018
Sponsors: Steven Kwok
Hồ sơ số: GWC-P17-00025
Ngô Đình Mỹ, 64

Ngô Đình Mỹ : sinh năm 1953 ( 64 tuổi ) Địa chỉ : Xã Phùng Cam , Phường Ninh Hưng , Thị Trấn Ninh Hòa Bị căn bệnh từ nhỏ não kém phát triển và thần kinh thường bị co dựt , Hằng ngày phải đi lượm ve chai để kiếm tiền mua thuốc uống ... độc thân ko có gia đình ..

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/03/2018
Nhà tài trợ: Steven Kwok


Case #GWC-P17-00024
Kiêm thị Sáu, 80

Kế Sách, Sóc Trăng

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: chi Thi Hoang (Vietnam)
Hồ sơ số: GWC-P17-00024
Kiêm thị Sáu, 80

Kế Sách, Sóc Trăng

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: chi Thi Hoang (Vietnam)


Case #GWC-P17-00023
Lê thị Sáu, 92

Soc Trang Province

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Be & Truong Tran
Hồ sơ số: GWC-P17-00023
Lê thị Sáu, 92

Lê thị Sáu 92 tuổi Ấp an phú đông xả nhơn mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Be & Truong Tran


Case #GWC-P17-00022
Nguyễn văn Thắng, 72

Soc Trang Province

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Lien Phuong & Hoa Ta
Hồ sơ số: GWC-P17-00022
Nguyễn văn Thắng, 72

Nguyễn văn Thắng 72 tuổi Ấp an phú thị trấn kế sách Gia đình có đứa con gái bị tâm thần, em đã bị hãm hiếp và sinh ra 2 đứa con cũng bị tâm thần nhẹ Hàng ngày ông Thắng làm đủ việc thuê mướn để kiếm tiền nuôi con gái và 2 cháu ngoại mà ông không mong đợi nhưng vì không nỡ nên ông đành để con gái khùng sanh con dại. đúng là phước bất trùng lai họa vô đơn chí

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Lien Phuong & Hoa Ta


Case #GWC-P17-00020
Nguyễn Thị Sóc, 72

Soc Trang Province

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Tâm An & Bảo Khang
Hồ sơ số: GWC-P17-00020
Nguyễn Thị Sóc, 72

Nguyễn Thị Sóc 72 tuổi Ấp An Ninh, Kế Sách Sóc Trăng

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Tâm An & Bảo Khang


Case #GWC-P17-00019
Thạch Thị Điều, 66 - Disability

Ke Sach Province, Vietnam

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Jan 01, 2018
Sponsors: Khang Nguyen (Aaron)
Hồ sơ số: GWC-P17-00019
Thạch Thị Điều

Thạch Thị Điều, 66 Tuổi, Sóc Trăng

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 01/01/2018
Nhà tài trợ: Khang Nguyen (Aaron)


Case #GWC-P17-00018
Trần Văn Sỹ

Trần Văn Sỹ - Ninh Hoa, Nha Trang
He is a handicap and have no income

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Jan 31, 2018
Sponsors: Chris Nguy
Hồ sơ số: GWC-P17-00018
Trần Văn Sỹ

Trần Văn Sỹ - Ninh Hoa, Nha Trang
He is a handicap and have no income

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/01/2018
Nhà tài trợ: Chris Nguy


Case #GWC-P17-00017
Mrs. Trần Thị Hữu

Tran Thi Huu raised her daughter with disabilities & mental. And a 5-year-old granddaughter orphaned

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Mar 31, 2018
Sponsors: Cô Thu Nguyễn
Hồ sơ số: GWC-P17-00017
Mrs. Trần Thị Hữu

Tran Thi Huu raised her daughter with disabilities & mental. And a 5-year-old granddaughter orphaned

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/03/2018
Nhà tài trợ: Cô Thu Nguyễn


Case #GWC-P17-00016
Mr. Phạm Sâm

Sometimes everything is not even enough, for Mr. Pham Sam, this was sad truth. His son died last year after 2 years of fighting with cancer. He sold everything he had in order to cure his son but ...

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: chị Mai/ Bé Thi
Hồ sơ số: GWC-P17-00016
Mr. Phạm Sâm

Con trai Sâm qua đời hồi năm ngoái sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ông Sâm bán mọi thứ trong nhà để trị bịnh cho cho con trai duy nhất...nhưng anh đã ra đi bỏ lại cụ một mình

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: chị Mai/ Bé Thi


Case #GWC-P17-00015
Bà B'rong Thị Hen, 100 & B'rong Thị Hép, 70

Bà B'rong Thị Hen, 100 years old, and B'rong Thị Hép, 70 years old, depend on one another to survive through their daily hardships. B'rong Thị Hép struggles to earn a living by doing chores for neighbors and the community.

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Chị Nguyễn Thị Diễm Chi
Hồ sơ số: GWC-P17-00015
Bà Rông Thị Hen 100 tuổi & con gái Rông Thị Hép 70 tuổi

Mẹ (100) và Con gái (70) sống một cuộc sống rất khó khăn. Con gái 70 tuổi kiếm sống bằng cách làm thuê làm mướn cho hàng xóm để có cơm cho mẹ ăn hàng ngày

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Chị Nguyễn Thị Diễm Chi


Case #GWC-P17-00013
Thạch thị Xà

Thạch thị Xà is 62 years old and lives in the Soc Trang Province. Thạch thị Xà suffers from blindness and has no support from any family or friends.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Chị Nguyễn Thị Diễm Chi
Hồ sơ số: GWC-P17-00013
Thạch thị Xà

Thạch thị Xà live in Soc Trang Province blind and no family to help out.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Chị Nguyễn Thị Diễm Chi


Case #GWC-P17-00012
Mrs. Nguyen Thi Hue

Mrs. Hue is 70 years old and lives in Binh Thuan Province. Even with her age, she collects recyclable trash – paper, plastic, can– for a living.
GWC charity built a House of Love for her during the summer 2016 mission in Vietnam.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Chị Nicki
Hồ sơ số: GWC-P17-00012
Bà Nguyễn Thị Huệ

Bà Nguyễn Thị Huệ sống tại Bình Thuận tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày phải đi lượm ve chai kiếm sống
Mùa hè 2016 hội từ thiện GWC đã về Việt Nam tới tận nơi thăm bà và tặng cho bà một căn nhà tình thương

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Chị Nicki


Case #GWC-P17-00011
Tran Thi Bup

Mrs. Bup is 73 years old and blind. She is currently living with her granddaughter who is unfortunately suffering from cancer. Despite Mrs. Bup disabilities, she sells boiled eggs everyday on the street to make a living.

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Chị Nguyễn Thị Diễm Chi
Hồ sơ số: GWC-P17-00011
Trần Thị Búp

Cụ Búp bị khiếm thị (mù) nhưng hàng ngày vẩn phải đi bán hột vịt lộn kiếm tiền. Cụ còn phải nuôi thêm người cháu gái bị bệnh ung thư.

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Chị Nguyễn Thị Diễm Chi


Case #GWC-P17-00010
Mrs. Đỗ Thị Hải

Ms. Hai is 55 years old and has suffered severe kidney failure. Her only son who is 20 years old is currently working everyday on a cow farm to help maintain his sick mother.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Katelyn & Kaden Lê
Hồ sơ số: GWC-P17-00010
Mrs. Đỗ Thị Hải

Ms. Hai has severe kidney failure. She has a 20 years old son who working as cow farm to earn money to care for her.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Katelyn & Kaden Lê


Case #GWC-P17-00008
Mrs. Nguyen Thi Lam - 93 years old

Mrs. Nguyen Thi Lam is 93 years old. Living alone and very weak, Mrs. Lam struggles everyday to gather food and eat.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Mar 31, 2018
Sponsors: Ashleigh Luong and kids
Hồ sơ số: GWC-P17-00008
Cụ Bà Nguyễn Thị Lâm

Cụ Lâm sống 1 mình, bà có con nhưng cũng rất nghèo nên không thể lo cho bà.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/03/2018
Nhà tài trợ: Ashleigh Luong and kids


Case #GWC-P17-00007
Mrs. Le Thi Da and Ms. Le Thi Nhu

Together for the better, Mrs Le Thi Da,102 years old and her daughter Mrs Le Thi Nhu, 89 years old, support each other through the poor conditions of their everyday life.

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Feb 01, 2017
End date: Feb 28, 2018
Sponsors: Ms. Ái & Liên Quách
Hồ sơ số: GWC-P17-00007
Cụ bà Lê Thị Đa và cụ bà Lê Thị Nhữ

Cụ bà Lê Thị Đa, Sinh năm 1915 (102 tuổi) và cụ bà Lê Thị Nhữ, sinh năm 1928 (89 tuổi). Vĩnh hòa, thành phố Nha Trang.
Hiện 2 cụ sống chung với nhau. Nhà 2 cụ đang ở là của một sư thầy cho ở tạm.

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/02/2017
Chấm dứt: 28/02/2018
Nhà tài trợ: Ms. Ái & Liên Quách


Case #GWC-P17-00006
Mrs. Dam Thi Hen

Mrs. Dam Thi Hen is 59 years old and lives in the Binh Thuan Province. Mrs. Hen became paraplegic after a severe flu attack and is now living with 10 year old orphan grand daughter in severe poverty.

Total support: $30.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Apr 01, 2018
Sponsors: Chị Cindy
Hồ sơ số: GWC-P17-00006
Bà Đàm Thị Hen

Bà Đàm Thị Hen sống tại tỉnh Bình Thuận. Chồng mất sớm, bà bị bại liệt 2 chân sau một trận bịnh nặng. Bà sống với một đứa cháu gái 10 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Hỗ trợ: $30.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 01/04/2018
Nhà tài trợ: Chị Cindy


Case #GWC-P17-00005
Mrs. Dam Thi Da

Mrs. Dam Thi Da, is 70 years old and lives in Binh Thuan Province. Mrs. Da has lived and is living a very hard life, with no support of any kind, her hope is running out.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Minh Nguy & Long Nguyen
Hồ sơ số: GWC-P17-00005
Bà Đàm Thị Đá

Bà Đàm Thị Đá, 70 tuổi, sống tại thôn 1, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Bà sống một mình. Cuộc sống khó khăn bữa đói bữa no.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Minh Nguy & Long Nguyen


Case #GWC-P17-00004
Mrs. B'rong Thi Hanh

Mrs. B'rong Thi Hanh is 64 years old and lives in Binh Thuan province. Living alone, every day Mrs. Hanh struggles to collect vegetables and bamboo shoots to sell. With little success, Mrs. Hanh struggles to make a living.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Apr 01, 2017
End date: Apr 30, 2018
Sponsors: Chị Diễm Chi
Hồ sơ số: GWC-P17-00004
Bà B'rông Thị Hạnh

Bà B'rông Thị Hạnh, 64 tuổi, sống tại thôn 1, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Bà sống một mình không chồng, không con. Hằng ngày bà đi kiếm rau rừng về ăn, và măng rừng để bán kiếm sống qua ngày.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/04/2017
Chấm dứt: 30/04/2018
Nhà tài trợ: Chị Diễm Chi


Case #GWC-P17-00002
Mrs. Hoang Thi Hiep

Mrs. Hiep suffers from old age and loneliness. After her husband died, it's hard to live. Her children have grown and married but also suffer severe poverty. They work hours in the forest just to earn the daily minimum to survive.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Mar 01, 2017
End date: Mar 31, 2018
Sponsors: Justin (Thọ) Hồ
Hồ sơ số: GWC-P17-00002
Bà Hoàng Thị Hiệp

Chồng mất, bà sống một mình, bệnh tuổi già, có con đã lập gia đình nhưng cũng nghèo khó đi rừng làm thuê kiếm sống qua ngày.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/03/2017
Chấm dứt: 31/03/2018
Nhà tài trợ: Justin (Thọ) Hồ


Case #GWC-P17-00001
Mrs. Ca Thị Im

Ham Thuan Bac district, Binh Thuan province. With old age, no strength and no support system, Ms. Im has no choice but to go to the forest to collect wild vegetables to survive. Sometimes she'll collect bamboo shoots to sell at the market to buy rice and eat.

Total support: $20.00 Monthly
Start date: Jan 01, 2017
End date: Dec 31, 2017
Sponsors: Katelyn & Kaden Lê
Hồ sơ số: GWC-P17-00001
Bà Ca Thị Im

Bà Im sống tại thôn 1, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. Bà sống một mình trong căn nhà rách nát. Tuổi già sức yếu nhưng hàng ngày bà Im vẩn phải vào rừng kiếm rau về ăn và kiếm măng bán lấy tiền mua gạo

Hỗ trợ: $20.00 mỗi tháng
Bắt đầu: 01/01/2017
Chấm dứt: 31/12/2017
Nhà tài trợ: Katelyn & Kaden Lê


Non-profit 501(c)(3) tax-exempt organization.
Give with Compassion © 2020 All rights reserved.